Caràcter Propi
Caràcter Propi
Linies Educatives

1r VOLEM UNA EDUCACIÓ OBERTA

 • A totes les persones, sense discriminació
 • A totes les cultures
 • A tot allò que viu en el món

2n VOLEM UNA EDUCACIÓ QUE VALORI CADA PERSONA EN LA SEVA TOTALITAT

Convençuts que cada persona creix en relació amb altres

 • Cuidam la relació amb els alumnes
 • Fomentam el respecte mutu
 • Cream un clima de comunicació, de confiança i d'alegria
 • El tutor/tutora és figura clau en la nostra tasca educadora i és el nexe entre el col·legi i la família.

Convençuts que cada persona creix en un clima de llibertat i de responsabilitat

 • Cercam estructures de participació on cada alumne/a es compromet lliurement i responsablement

Convençuts que cada persona creix mitjançant el treball

 • Consideram l'estudi com una oportunitat de creixement i de maduració
 • Donam més importància al procés que a l'èxit
 • Volem un nivell d'exigència personal i grupal on cadascú rendeixi segons les seves possibilitats

Convençuts que cada persona és més feliç si desenvolupa totes les capacitats creatives

 • Fomentam activitats que eduquen la sensibilitat
 • Educam per a l'art, l'esport, la festa i l'expressió en general
 • Despertam a l'admiració en el quefer diari i en la vida

3r VOLEM EDUCAR EN UNA ACTITUD CRÍTICA

 • Capaç d'agafar distància de qualsevol uniformització de pensament o de costums
 • Que entén els mecanismes que genera la injustícia

4t VOLEM EDUCAR PER A UN ESTIL DE VIDA SOBRI

 • En coherència amb el fet que tres quartes parts de la humanitat viuen sense el mínim necessari
 • Conscients que el nostre planeta pateix una explotació creixent que n'amenaça la supervivència

5è VOLEM UNA EDUCACIÓ QUE VALORI LA PRÒPIA CULTURA EN DIÀLEG AMB ALTRES

 • Per això volem descobrir i conèixer els trets propis de cadascuna, respectar-los i afavorir-los

6è VOLEM TRANSMETRE LA BONA NOTÍCIA, REBUDA DE JESÚS. QUE DÉU ENS ESTIMA A TOTS. ENS CONVIDA A ENTRAR EN RELACIÓ AMB ELL I A CRÉIXER EN HUMANITAT

 • Front l'egoisme, la riquesa i el prestigi, volem transmetre als nostres alumnes els valors cristians de la compassió, de la senzillesa i de l'amor
 • Com que l'amor de Déu ens fa a tots germans, volem educar per a un compromís personal i comunitari en la construcció d'una societat més humana i més justa

En els nostres centres s'imparteix l'ensenyament de la Religió

 • Tenint en compte la realitat de l'alumne i el seu context
 • Amb els continguts del missatge cristià segons el Concili Vaticà II
 • Enfocant el fet religiós com a resposta al sentir darrer de la vida